تبلیغات

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مجموعه : عکس های طبیعت
مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

نمونه هایی که در اینجا مشاهده میکنید طراحی هایی از فلوویو بوناویا طراح و عکاس است که در آخرین کتاب خود تحت عنوان (ماده و طعم) ارائه نموده است . این طراحی ها را به عنوان نمادی برای مبارزه با پرخوری در جهان در طراحی وسایل بانوان استفاده نموده است.

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

مدلهای کیف طراحی شده با الهام از طبیعت

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات