تبلیغات

سمند استیشن: اختراع دیگری از ایران خودرو!

سمند استیشن: اختراع دیگری از ایران خودرو!
سمند استیشن
 
 

سمند استیشن: اختراع دیگری از ایران خودرو!
 
اطلاعات و جزئیاتی در این زمینه ندارم، اما این تیپ ماشین تو آمریکا و اروپا خیلی پر طرفداره و استقبال خیلی خوبی ازشون شده. منتظر این ماشین هستیم.
 
 

تبلیغات