تبلیغات

عبور گلوله یك تفنگ بادی ازمیان یك غنچه گل رز !

عبور گلوله یك تفنگ بادی ازمیان یك غنچه گل رز !
 
 
منظره فوق العاده و بی نظیر عبور گلوله یك تفنگ بادی ازمیان یك غنچه گل رز

كه توسط آلن سیلر ، عكاس مشهور آمریكایی گرفته شده است.

 

تبلیغات