تبلیغات

گوهری گرانقدر

مجموعه : فرهنگ و هنر
گوهری گرانقدر
گوهر گرانقدر

خدایا ! با دوست چقدر حضورت برایم ملموس تر شده
آرزو دارم تمام شب و روز با او نجوا كنم
 همون تنهاترین تنهای دنیا
الهی برایش بمیرم
 چه شب ها كه واسه تنهایی هایش گریستم
خدایا !  پاداشی نصیبم كردی كه دوست صدایش می زنم
  مهربانم
 تو هدیه ی خدایی
 تو از خدا رسیدی
 خداجون دوستت دارم
 و به هدیه ات عشق می ورزم
 عشقی كه بیش از خودم عاشقه
وباحضورش هر چه زیبای ست جان می گیرد
و هر جانی با عشق با شتاب به سوی اصل خویش در پرواز است

بزرگیت را شكر خداجون !!!
 
a