تبلیغات

مهمان حبیب خداست …

مجموعه : فرهنگ و هنر
مهمان حبیب خداست …
مهمان حبیب خداست …

شب است و


یاد دوست همدل و همراه

   باب مهمانی باز است.

  حبیبان  خدا آمده اند و

  درود است و

سلام.

قلم در دست من است

و می نویسم.

می دانم که تا پیش از بازگشتشان

باران رحمتی از جانب خدا

 بر اهل منزل نازل خواهد شد !

 
a