تبلیغات

نقد نقد نقد نقد

مجموعه : فرهنگ و هنر
  نقد نقد

 

 وقتی دوستی نوشته تو را با نیک خواهی و دانایی نقد می کند

 

مانند این است که تو را به آینه زلال وجودش مهمان کرده است.

 

مانند این است که با لطف و مهربانی

  صورت تو را با زلال ترین آب ها شسته است.

 

مانند این است که نهال کوچک تو را  با بردباری و فداکاری آبیاری کرده است.

 

مانند این است که به تو کمک کرده است تا بهتر و سریعتر راه بروی.

 

مانند این است که راه های هموارتر

و نزدیکتر را برای رسیدن به مقصد نشانت داده است.

 

وقتی دوستی نوشته های تو را نقد می کند

 

به معنی آن است که آنقدر برایش اهمیت داشته ای که

 

چشمان قشنگ و وقت گرانبهایش را برای تو صرف کند.

 

به معنی این است که تو را عزیز داشته است

و بزرگ شدن و قد کشیدن تو را آرزو کرده است.

 

به معنی این است تو را به خاطر حقیقت دوست دارد

 

به معنی این است که شجاعت کافی دارد

تا در حضور تو  اندیشه ها و داوری اش را بیان کند.

 

به معنی این است که با تو به یکرنگی رسیده است

و چیزی را از تو مخفی نمی کند.

 

به معنی این است که با تو صادق و  رو راست  است

 

به معنی این است که اگر در جایی دیگر  و  وقتی دیگر از تو تعریف کرد

 

تعریف کردنش از روی راستی و درستی است و اعتبار دارد.

 

به معنی این است که دلش را

مانند آینه ای زلال و شفاف روبروی تو گرفته است.

 

به معنی این است خودش را با تو به اشتراک گذاشته است

 

وقتی دوستی تو را نقد می کند

 

حق دوستی را با تو آنچنان که سزاوار دوستی است ادا کرده است.

 

به معنی این است  که

گوهر ناصاف اندیشه ات دارد صیقل می خورد تا تابناک شود.

 

وقتی دوستی

 

با مهربانی

 

انصاف

 

دانایی

 

و نیک خواهی

 

تو را نقد می کند

 

باید سپاسگزار او باشی

 

و دستانش را ببوسی و چشمانش را ستایش کنی

 

و بدانی که داشتن یک دوست حقیقت خواه .

ژرف نگر. مهربان. نیک خواه. شجاع و صادق

 

بزرگترین گنجی است که می توانی داشته باشی.

 

a