تبلیغات

اسفروسیتوز ارثی

مجموعه : پزشکی و سلامت

در این بیماری گویچه های سرخ کوچک بوده و به جای اینکه به شکل صفحات مقعرالطرفین باشند، کروی هستند. این گویچه ها نمی توانند فشرده شوند، زیرا فاقد ساختمان کیسه ای شکل سست غشای گویچه های طبیعی هستند. این گویچه ها هنگام عبور از طحال حتی با یک فشار مختصر ، به آسانی پاره می شوند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات