تبلیغات

همه را سحر بخواباند و من خواب ندارم

مجموعه : فرهنگ و هنر
همه را سحر بخواباند و من خواب ندارم

نغمه راست پنجگاه

آواز: علی بیات
غزل و ساز همنواز آواز:امیرحسین سام
تنبک: امیرعلی سام

به خدا میل ندارم که بجز روی تو بینم
روبرویت بنشینم خم ابروی تو بینم

صبح پرخنده و پر مهر چو آمد به سلامم
شده ام بنده‌ی خورشید و در او خوی تو بینم

همه جور است و جفا حاصل ایام ولی، نه!
همه عدل است و وفا چون به ترازوی تو بینم

می کشندم گه از این سوی به زنجیر و گه آنسو
باز روی دل دیوانه‌ی خود سوی تو بینم

باد یکدست سلام است و سرود است سحرگاه
این همه در گذر از موی سمن‌بوی تو بینم

همه را سحر بخواباند و من خواب  ندارم
این هم ای عشق ز افسونی جادوی تو بینم

در دل دیده غزل‌های چنان آب روان را
تو بخوان کاین همه از چشم سخنگوی تو بینم

درد دوری تو از حد صبوری به در آمد
حل این درد نهان سوز به داروی تو بینم

 

تبلیغات