تبلیغات

جانب دریا شدنم آرزوست

مجموعه : فرهنگ و هنر

جانب دریا شدنم آرزوست
غرق تماشا شدنم آرزوست

قصد هر آنجا كه كند یار من
من به همانجا شدنم آرزوست

میر اگر عزم بخارا كند
سوی بخارا شدنم آرزوست

این دل دیوانه گریبان درید
گفت چو گل واشدنم آرزوست

من نشوم رنگ جماعت كه باز
عاشق و رسوا شدنم آرزوست

دوست چو شمشیر كشد از نیام
بی سر و بی پا شدنم آرزوست

هست علاجم لب آن بحر نوش
بر لب دریا شدنم آرزوست         

امیرحسین سام، سپتامبر ۱۹۹۹

a