تبلیغات

یک سوم مردان در رانندگی زنان دخالت می کنند

مجموعه : جامعه و سیاست
ایونا: نتیجه یک نظر سنجی در آلمان نشان می دهد، غالبا مردانی که سوار خودروهایی می شوند که زنان انها را می رانند وقتی احساس خطر می کنند، سعی دارند در کار راننده دخالت کنند .
دراین نظر سنجی اینترنتی آمده است، یک مرد از هر سه مرد از سوار شدن در خودرویی که زن رانندگی می کند احساس ناامنی می کند و از سوار شدن در این خودروها می ترسد.
در این نظر سنجی که شرکت”وانپل” انجام داد و نتیجه آن در پایگاه اینترنتی روزنامه “بیلد” آلمان منتشر شد، آمده است، غالبا مردانی که سوار چنین خودروهایی می شوند در مواقعی که احساس خطر می کنند، سعی دارند در کار راننده دخالت کنند.
بر اساس نتیجه نظر سنجی، چنین دخالت هایی سبب می شود تا دو خانواده از پنج خانواده، شاهد درگیری های لفظی میان زن و مرد باشند که محور بسیاری از این درگیری ها، شیوه رانندگی است.
این نظر سنجی نشان داد، در ده درصد از مواردی که مردان سرنشین خودرویی به رانندگی زنان هستند، از راننده می خواهند تا جایشان را عوض کنند.
 
a