تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا 105

زندگی بافتن یک قالیست نه همان نقش و نگاری که خودت مى خواهى.
نقشه از قبل مشخص شده است. تو در این بین فقط مى بافى ، نقشه را خوب ببین
نکند آخر کار،قالى زندگیت را نخرند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به افکارت زبان نده ، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الهی
در بسته نیست
ما دست و پا بسته ایم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خداوندا ، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است
چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در دیاری که دگر نیست کسی یار کسی / یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

توبه کردن حقیقی ، یعنی تولدی دوباره . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی ٬ نه حاشیه ای فراموش شدنی .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برای پی بردن به ارزش یک دوست ٬ او را از دست بده . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شمع محفل شاهان شدن ذوقی ندارد ٬ ای خوشا شمعی که روشن میکند ویرانه ای را .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش چرا که هنگام سقوط با همان مردم روبرو خواهی شد
 
 
a