تبلیغات

تبلیغات

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر

 

خانه های مجلل و گرانقیمتی که می بینید با خانه های اطرافشان هیچ شباهتی ندارند چرا که این خانه ها ، خانه های ثروتمندان تهرانی است.  

 

قصرهایی که بین ساختما‌نهای شهر قد کشیده‌اند. این قصرها وصله‌هایی هستند که با ساختمان کناری همخوانی ندارند.

 

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های مجلل تهرانی ها  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های میلیاردی ثروتمندان تهرانی  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های مجلل در تهران  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

قصر های زیبا در تهران  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران

خانه های میلیاردی پولدارهای تهران + تصاویر  

 

منبع : بخش تصاویر تکناز  

 

a