ضرب المثل

ریشه ضرب المثل مثل سگ پشیمان است ریشه ضرب المثل جالب جوینده یابنده بود ریشه ضرب المثل به مشروطه اش رسید ریشه ضرب المثل کف دست مو ندارد ضرب المثل جالب به رگ غیرتش برخورده است بیگانه اگر وفا کند، خویش من است (ضرب المثل) از آنهاست که نان را پشت در می مالند (ضرب المثل) ضرب المثل های زیبا قرآنی ضرب المثل جالب شکم را پهنش کنی دشت است ضرب المثل های زیبای ترکی با معنی ضرب المثل جالب به مالت نناز به شبی بند است ریشه ضرب المثل جالب با طناب کسی توی چاه رفتن ضرب المثل های جالب مشهدی ضرب المثل جالب نمک گیر شدن مجموعه ضرب المثل زیبا از حرف ه خر برفت و خر برفت و خر برفت (ضرب المثل) اكبر ندهد، خدای اكبر بدهد (ضرب المثل) ضرب المثل جالب کن فیکون شدن ضرب المثل های جالب و خواندنی نوروزی ضرب المثل های زیبای مازندرانی داستان جالب ضرب المثل اشرف خر ضرب المثل گربه دستش به گوشت نمی رسه میگه بو میده! ضرب المثل خواندنی مگر کار دختر جعفر را کردی!؟ اگر گاوت خوش خوراك شد سرت را بگذار بخسب! ضرب المثل