نامردی مردها از دیدگاه دکتر علی شریعتی

نامردی مردها از دیدگاه دکتر علی شریعتی

نامردی مردها از دیدگاه دکترعلی شریعتی

 

مردها در چارچوب عشق و محبت،به وسعت غیر قابل تصوری نامردند…

 

برای اثبات کمال نامردی مردها همین بس که در مقابل قلب عاشق و فریب خوده ی یک زن احساس می کنند که مردند!!!

 

تا هنگامی که قلب زن تسلیم نشده پست تر و سمج تر از … عاجزتر از یک اسیر،گداتر از گدایان سامره ، پوزه بر خاک و دست تمنا به پیش، گدایی عشق می کنند، اما تا خاطرشان از تسلیم قلب زن، راحت شد یکباره به یادشان می افتد که خدا مردشان آفریده!!!
و تازه کمال مردانگی را در بی نهایت نامردی جستجو می کنند، در شکنجه دادن قلب و به زنجیر کشیدن یک زن اسیر…

 

 

عکسی از دکتر علی شریعتی در زندان

نامردی مردها از دیدگاه دکتر علی شریعتی

دکتر شریعتی

منبع:golchineweb.persianblog.ir