تست هوش زیبا در مورد آسمان شب

تست هوش زیبا در مورد آسمان شب

آسمان شب یک تست هوش جالب که فکر شما را به کار می گیرد

 

احتمالا صورت فلکی دبّ اکبر (خرس بزرگ)، برایتان نامی آشناست. در شکل بالا، بخشی از این صورت فلکی، مشخص است و هر یک از ستاره های موجود در این صورت فلکی، با عددی متناظر شده است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، چه عددی با ستاره مذکور، متناظر است؟

تست هوش زیبا در مورد آسمان شب

تست هوش

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب تست هوش: آسمان شب!

از چپ به راست، مجموع اعداد متناظر هر چهار ستاره متوالی، عدد ستاره بعدی را تعیین می کند.