تبلیغات

5 دلاری! معمای جالب و خواندنی

5 دلاری! معمای جالب و خواندنی

حل معمای 5 دلاری در این بخش را از دست ندهید. جک به جیل می گه: این همون ۵ دلاری نیست که تو روی میز گذاشتی؟ من اونو بین صفحه های ۱۵ و ۱۶ کتاب هری پاتر پیدا کردم. جیل با عصبانیت جواب داد: تو دروغ می گی، من می تونم ثابت کنم. جیل چطور اینقدر مطمئنه؟ (چطور می خواد دروغ رو ثابت کنه؟)

 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

 

جواب تفاوتی میان کتاب هری پاتر با بقیه کتابها نیست. در تمام کتابهایی که از سمت چپ شروع می شوند (انگلیسی) عدد فرد روی صفحه سمت راست آنهاست. در نتیجه صفحه ۱۵ و ۱۶ بر روی دو سمت یک ورق هستند و امکان ایجک به جیل می گه: این همون ۵ دلاری نیست که تو روی میز گذاشتی؟ من اونو بین صفحه های ۱۵ و ۱۶ کتاب هری پاتر پیدا کردم.

جیل با عصبانیت جواب داد: تو دروغ می گی، من می تونم ثابت کنم.

 

جیل چطور اینقدر مطمئنه؟ (چطور می خواد دروغ رو ثابت کنه؟)

 

 ••

••

 ••

••

 ••

••

 ••

••

 

••

 ••

••

 ••

••

 

 

جواب
تفاوتی میان کتاب هری پاتر با بقیه کتابها نیست. در تمام کتابهایی که از سمت چپ شروع می شوند (انگلیسی) عدد فرد روی صفحه سمت راست آنهاست. در نتیجه صفحه ۱۵ و ۱۶ بر روی دو سمت یک ورق هستند و امکان اینکه ۵ دلاری بین آنها باشد وجود ندارد.نکه ۵ دلاری بین آنها باشد وجود ندارد.

 

 

تبلیغات