تست هوش کودکانه و جالب

تست هوش کودکانه و جالب

کودکان باهوش به این سوال ها جواب بدهند.

 

آن چیست که بی صدا زنگ می زند؟

 

آن چیست که به شیشه می خورد ولی شیشه را نمی شکند؟

 

آن چیست که خیلی تیغ دارد ولی نه ساقه، نه برگ و نه ریشه دارد؟

 

آن چیست که  در ثانیه یک بار، در دقیقه هم یک بار ظاهر می شود ولی در ساعت اصلا ظاهر نمی شود؟

 

مردی خانه ای مکعب شکل دارد که تمام پنجره هایش رو به جنوب باز می شود. در زمستان یک خرس گرسنه به خانه اش حمله می کند، خرس چه رنگی بوده است؟

 

هفده  تا سیب روی میز است، اگر علی دوتا سیب بردارد، او چند تا سیب دارد؟

 
جواب
آهن
نور
جوجه تیغی
حرف “ی” و “ه”

 

خرس سفید و خرس قطبی بوده چون تنها در قطب شمال است که تمام جهتها رو به جنوب خواهد بود.

 

دوتا ، چون فقط دو تا سیب برداشته!

 

 منبع:

dordaneh12.ir