تبلیغات

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر

 

آیا شما بودید دست به همچین کاری می زدید ؟ کنجکاوی چند جوان باعث چنین کاری شده است.  

 

عده ای از دانشجویان ایرانی خوابیدن در قبر را خودشان تجربه کردند و پس از اقدام به این کار سنگ لحد را روی سرشان گذاشتند. تصاویر زیر از این فستیوال جالب تهیه شده است.

 

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر  

خوابیدن در قبر  

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر  

عکس های خوابیدن در قبر  

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر  

عکس های قبر  

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر  

انسان در قبر  

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر  

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر  

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر  

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر  

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر  

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر

جشنواره خوابیدن دختران و پسران در قبر  

 

منبع : تکناز  

 

تبلیغات