تست هوش جالب حروف الفبا

تست هوش جالب حروف الفبا

در این بخش با یک تست هوش جالب و متفاوت سرگرم می شوید.

 

با توجه به شکل زیر مشخص نمایید به جای علامت سوال چه حرفی باید قرار گیرد.

 تست هوش جالب حروف الفبا

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

جواب تست هوش:
با دقت در شکل در خواهید یافت که حروف الفبای فارسی که نقطه ندارند  از راست به چپ و همینطور در سطرهای  بعد جدول  به ترتیب نوشته شده اند.

بنابراین پاسخ می شودحرف ک