کدام یک شکل درست تاس است؟ (معما تصویری)

کدام یک شکل درست تاس است؟ (معما تصویری)

با استفاده از هوش خود این معمای تصویری را حل کنید. با توجه به شکل، کدام گزینه را باید بجای علامت سوال قرار دهید؟

 

کدام یک شکل درست تاس است؟ (معما تصویری)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

پاسخ درست معمای تصویری شکل درست تاس را پیدا کنید!

شماره 3

 

منبع : آی هوش