تبلیغات

تبلیغات

40 نکته برای دشتان زندگی مناسب ( انگلیسی و فارسی )

40 نکته برای دشتان زندگی مناسب ( انگلیسی و فارسی )
40 نكته برای داشتن یك زندگی متفاوت، شكوهمند و پرانرژی
 

1. Take a 10-30 minute walk every day and while you walk, smile. It is the ultimate anti-depressant.

1- روزانه 10 تا 30 دقیقه به قدم زدن بپردازید، و در این حین لبخند بزنید. این برترین داروی ضد افسردگی ست.

2. Sit in silence for at least 10 minutes each day. Buy a lock if you have to.

2- حداقل 10 دقیقه در روز با خود خلوت كنید، در صورت نیاز از قفل در غافل نشوید..

3.. Buy a TiVo (DVR), tape your late night shows and get more sleep.

3- با استفاده از ویدئو برنامه های تلویزیونی آخر شب و مورد علاقه تان را ضبط كنید، و خواب بیشتری كنید.

4. When you wake up in the morning complete the following statement, "My purpose is to__________ _ today."

4- صبحها كه از خواب بیدار می شوید این جمله را كامل و تكرار كنید:

« امروز قصد دارم….»

5. Live with the 3 E"s — Energy, Enthusiasm, Empathy, and the 3 F"s–

Faith, Family, Friends.

5- با سه E زندگی كنید؛ Energy (انرژی)، Enthusiasm (شوق)، Empathy (فهم و همدلی با دیگران)، و همینطور با سه F یعنی Faith (ایمان)، Family (خانواده) و Friends (دوستان).

6. Watch more G movies play more games with friends and read more books than you did in 2006.

6- امسال بیشتر از سال پیش به تماشای فیلمهای عمومی (مناسب برای تمام سنین)، بازی با دوستان و خواندن كتاب بپردازید.

7. Make time to practice meditation and prayer. They provide us with daily fuel for our busy lives.

7- زمانی را به مراقبه و نیایش اختصاص دهید. اینها سوخت روزانه برای انجام زندگی پر مشغله مان را فراهم می كنند.

8. Spend more time with people over the age of 70 and under the age of six.

8- با افراد بالای 70 و زیر 6 سال اوقات بیشتری صرف كنید.

9. Dream more while you are awake.

9- وقت بیداری بیشتر رویا ببینید.

10. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less foods that are manufactured in plants.

10- از غذاهایی كه از گیاهان و درختان بار می آیند بیشتر مصرف كنید، و ازآنها كه در كارخانه ها تولید می شوند كمتر.

11. Drink some green tea and plenty of water. Eat blueberries, seafood, broccoli, almonds & walnuts.

11- مقداری چای سبز و مقادیر بسیار فراوان تری آب بنوشید. ایدا اریزا (نوعی زغال اخته آبی رنگ)، غذاهای دریائی، گل كلم، بادام و گردو و خشكبار مصرف كنید.

12. Try to make at least three people smile each day.

12- تلاش كنید هر روز حداقل سه نفر را به لبخند وادارید.

13. Clear your clutter from your house, your car, your desk, and let new energy into your life.

13- از خانه گرفته تا داخل ماشین و روی میز كار همه را مرتب و تمیز كنید، بگذارید انرژی تازه ای وارد زندگیتان شود.

14. Don"t waste your precious energy on gossip, energy vampires, issues of the past, negative thoughts or things you cannot control. Instead, invest your energy in the positive present moment.

14- انرژی پرارزشتان را بر سر شایعه سازی، هیولاهای انرژی خوار، مسائل مربوط به گذشته، افكار منفی و یا آنچه بدان كنترل ندارید هدر ندهید. در عوض انرژیتان را صرف همین لحظه مثبت اكنون كنید.

15. Realize that life is a school and you are here to learn, pass all your tests. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.

15- این را فهم كنید كه زندگی یك مدرسه است و شما اینجائید تا بیاموزید، تا همه امتحانهایتان را بگذرانید. مشكلات تنها بخشی از این دوره آموزشی اند كه درست مثل كلاس درس جبر می آیند و می روند، منتها درسهائی كه از این كلاس فراگرفته می شود عمری با شما باقی خواهد ماند.

16. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a college kid with a maxed out charge card.

16- صبحانه تان را چون یك شاه، ناهارتان را چون یك شاهزاده و شام تان را چون بچه دانشگاهی ای بخورید كه كارت اعتباریش ته كشیده باشد.

17. Smile and laugh more. It will keep the energy vampires away.

17- بیشتر لبخند بزنید و بیشتر بخندید. این هیولاهای انرژی خوار را ازتان دور نگه خواهد داشت.

18. Life isn"t fair, but it"s still good.

18- زندگی چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست.

19. Life is too short to waste time hating anyone.

19- زندگی كوتاه تر از آنیست كه وقتمان را صرف تنفر از دیگران كنیم.

20. Don"t take yourself so seriously. No one else does..

20- خودتان را خیلی جدی نگیرید، دیگران هم اینكار را در مورد شما نمی كنند.

21. You don"t have to win every argument. Agree to disagree.

21- مجبور نیستید همه بحث ها و منازعات را به نفع خود تمام كنید. با مخالفتها موافقت كنید.

22. Make peace with your past, so it won"t mess up the present.

22- با گذشته تان از در سازش در آئید، آنوقت دیگر اكنونتان را خراب نخواهید كرد.

23. Don"t compare your life to others". You have no idea what their

journey is all about.

23- زندگی تان را با زندگی دیگران مقایسه نكنید. شما از موضوع و هدف این سفر آنها هیچ نمی دانید.

24. Burn the candles, use the nice sheets. Don"t save it for a special occasion. Today is special.

24- از شمع هایتان استفاده كنید، خوشگل ترین ملافه تان را كنار نگذارید، برای روز مبادا و یا روزی خاص نگه شان ندارید، امروز همان روز بخصوص است.

25. No one is in charge of your happiness except you.

25- جز شما كس دیگری مسئول خوشبختی تان نیست.

26. Frame every so-called disaster with these words: "In five years, will this matter?"

26- همه باصطلاح بدبختیها را با این جمله قالب دهید: «آیا تا پنج سال آینده، هیچ اهمیتی خواهند داشت؟»

27. Forgive everyone for everything.

27- همه را به خاطر هر چیز و همه چیز ببخشید.

28. What other people think of you is none of your business.

28- افكار مردم در مورد شما، هیچ ربطی به شما ندارند.

29. Time heals almost everything. Give time, time.

29- زمان حلال همه مشكلات است. به همه چیز زمان دهید، زمان.

30.. However good or bad a situation is, it will change.

30- یك موقعیت هر چقدر خوب یا بد، بالاخره تغییر می كند.

31. Your job won"t take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch.

31- زمان بیماری، این شغل نیست كه به دردتان می رسد، دوستانتان هستند. با آنها در تماس باشید.

32. Get rid of anything that isn"t useful, beautiful or joyful.

32- از شر هر آنچه سودمند، زیبا و شادی بخش نیست، خلاص شوید.

33. Envy is a waste of time. You already have all you need.

33- حسادت هدر دادن وقت است. شما الان به همه آنچه نیاز دارید رسیده اید.

34. The best is yet to come.

34- بهترینها هنوز در راه اند.

35. No matter how you feel, get up, dress up and show up.

35- هر حسی كه می خواهید داشته باشید، بلند شوید، شیك كنید و بزنید بیرون.

36. Do the right thing!

36- كار درست را انجام دهید!

37. Call your family often.

37- گاه با خانواده در تماس باشید.

38. Each night before you go to bed complete the following statements:

"I am thankful for __________." "Today I accomplished _________."

38- شبها قبل از خواب این جمله را كامل و تكرار كنید: «به خاطر… ممنونم.» «امروز به … دست یافتم.»

39. Remember that you are too blessed to be stressed.

39- یادتان باشد، بركتهای زندگی آنقدر هست كه استرس و نگرانی را بدان راهی نباشد.

40. Enjoy the ride. Remember that this is not Disney World and you certainly don"t want a fast pass. Make the most of it and enjoy the ride.

40- از سفر لذت ببر. یادت باشد كه این دیزنی ورلد Disney World نیست و تو هم در پی یك گشت و گذار كوتاه نیستی. بهترین استفاده را از آن كنید و از سفرتان لذت ببرید.

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات