تبلیغات

تبلیغات

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف
تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف
2- Munich U-Bahn – Germany

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف
3- Shanghai Bund Sightseeing Tunnel – China

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف
4- Moscow"s Komsomolskaya Station – Russia

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف
5- Frankfurt"s Bockenheimer Warte station – Germany

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف
6- Metro Bilbao – Spain

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف
7- New York"s City Hall station- US

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف
8- Chicago"s O"Hare Station- US

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف
9- Dubai Metro Stations – UAE

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف
10- Pyongyang Metro – North Korea

تصاویر انواع مترو ها در کشورهای مختلف

تبلیغات