تبلیغات

تبلیغات

انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)

مجموعه : مطالب طنز
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)

انواع ازدواج های پیشنهادی:   انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)


* ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود
انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات