تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های روز معلم به زبان انگلیسی

اس ام اس های روز معلم به زبان انگلیسی
 
 
 
اس ام اس روز معلم به زبان انگلیسی ، Happy teachers day,
I found
guidance,
friendship,
discipline
and
love,
everything, in one person.
And that person is you
Happy Teachers Day!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I may not say it always.
But, I mean it whenever I say it.
Thank You Teacher
For all the things you have done for me.
Happy Teachers Day!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

You are not only our teacher.
Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person.
We will always be grateful to you for your support.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

I may not say it always.
But, I mean it whenever I say it.
Thank You Teacher for all the things you have done for us.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The Award for
the most wonderful teacher
has been declared
and
it goes to You.

Wishing you a very Happy Teachers day!
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Teachers Day
The way you teach
The knowledge you share
The care you take
The love you shower..
Makes you
The world’s best teacher
Happy Teacher’s Day!

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

To his/her students
A teacher is always true!
We are fortunate to have a teacher
As wonderful loving and caring as you!
Happy Teachers Day

اولین روز دبستان بازگرد
کودکی ها، شاد و خندان باز گرد
یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچها که بودش روی دوش
ای معلم نام و هم یادت به خیر
یاد درس آب و بابایت به خیر
روز معلم مبارک
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ای خدای عشق ، ای ام الکتاب
ای معلم ، ای سراسر آفتاب
در کتاب دل نویسم با مداد
ای معلم روز تو تبریک باد
 

تبلیغات