تبلیغات

تبلیغات

دستگاه یادآوری مصرف قرص ضد بارداری

یکی از نگرانی زنان فراموش کردن مصرف به موقع قرص ضد بارداری است. اکنون دانشجویی در لندن با اختراع دستگاهی توانسته است به این نگرانی قدیمی پایان دهد. “لی چیو تنگ”، دانشجویی در دانشگاه برونل لندن، امیدوارست که دستگاه او بتواند بارداری های ناخواسته را کاهش دهد. بنابر آمار بسیاری از بارداری های ناخواسته در اثر فراموش کردن مصرف به موقع قرص ضدبارداری است.اگر مصرف کننده ای نوبت قرص ضدبارداری خود را فراموش کرده باشد دستگاه “یادآوری” حتی می تواند به او توصیه کند که چه تدبیری بیاندیشد.دستگاه “یادآوری” همچنین در هر لحظه اعلام می کند که بدن مصرف کننده قرص ضد بارداری تا چه حد در برابر باردار شدن ایمن است.قرص های ضد بارداری معمولا تا ۹۹ درصد موارد از بارداری جلوگیری می کند. اما تحقیقات نشان داده است که ۷۰ درصد زنان یک بار در ماه و ده درصد از زنان حداقل چهار بار در ماه فراموش می کنند که قرص ضدبارداری خود را مصرف کنند.دستگاه “یادآوری” حاوی قرص های ضد بارداری است و هر روز اعلام می کند که کدام قرص باید مصرف شود. این دستگاه از طریق زنگ، چراغ، و یا لرزش فرارسیدن موعد مصرف قرص را اعلام می کند.اگر قرص تا فاصله زمانی کوتاهی مصرف نشود صدای زنگ، نور چراغ و یا لرزش این دستگاه شدت می گیرد. لی چیو، مخترع دستگاه یادآوری می گوید که او پس از مطالعات زیاد متوجه شده است که فراموش کردن مصرف قرص بخشی از مشکل زنان است: “مشکل اساسی آنها این است که نمی دانند که اگر قرص نخورده اند چگونه از بارداری جلوگیری کنند یا اصلا تا چه حد با خطر بارداری ناخواسته روبرو هستند.”به همین دلیل اگر از زمان مصرف قرص مدت زیادی گذشته باشد، دستگاه یادآوری شامل توصیه های متعدد برای مصرف کنندگان قرص ضد بارداری است.همچنین در صورتی که ایمنی بدن در برابر بارداری خیلی ضعیف شده باشد، دستگاه یادآوری به رنگ قرمز در می آید و به مصرف کننده می گوید که از روش های دیگری برای جلوگیری از بارداری استفاده کند.
 
 

تبلیغات