تبلیغات

تبلیغات

تجزیه پروتئینی گامی به سوی درمان بیماری ها

مجموعه : پزشکی و سلامت

سیناپس 97یا SAP97ازپروتئین های اساسی ومهم بدن است که درسازماندهی بسیاری ازمکانیسم های حیاتی ازانقباضات قلبی گرفته تاخلق حافظه نقش بسزایی دارد.ساختمان پیچیده این پروتئین سالهابرای دانشمندان ناشناخته بود تا این که تحقیقات دقیق وگسترده پژوهشگران زیست شناس دانشگاه برون سرانجام به نتیجه رسیدوبدین ترتیب امکان تجزیه این ساختارپیچیده فراهم شد.
پروتئین SAP97که عمدتا"درسیستم اعصاب مرکزی متمرکزاست به عنوان یک داربست ومهارکننده عمل می کند.
بدین شکل که پروتئین های درون سلولهاراکه عهده دار ارسال سیگنال های عصبی هستند به سمت خودجذب می کندوسپس آنهارادرجوارگیرنده های ( N-Methyl-D-asparateNMDA ) درسطح سلول می نشاند.
گیرنده های NMDAبه راهنمای پیامهای عصبی موسوم به glutamateکه برای یادگیری وبه یادسپاری ضروری است ودراعتیادفردبه موادمخدرنیزنقش دارد، کمک می کند.
پروتئین SAP97درقلب نیزمکانیسم داربست بندی رااعمال وبدین ترتیب عملکردهای اساسی قلب از جمله ضربان راکنترل می کند.
سیناپس 97از 5 قلمروی اصلی تشکیل شده است دقیقا شبیه به یک قطار 5 واگنه که یک واگن مختص موتوروبقیه ،واگنهای محصورآن باشد.
دکتردایل میرگ ،استادیارعلوم پزشکی دانشگاه برون وسرپرست اجرایی این تحقیق اظهارمی دارد:من وهمکارانم درمرکزداروشناسی مولکولی ،فیزیولوژی وبیوتکنولوژی انستیتوملی سلامت آزمایش های خود را روی PDZ1 که حکم موتورسیناپس 97راداردمتمرکزکردیم وبااستفاده ازیک طیف نمابامقاومت مغناطیسی وقدرت بالادرتجزیه هسته ای موفق به تجزیه ساختارآن شدیم.
این قلمرودرواقع محلی است که SAP97به گیرنده های NMDAمی چسبد.
میرگ می افزاید:درک وشناخت ساختارهای پروتئینی درها را به سوی درمان مفیدوموثرانواع بیماری ها بازمی کند که ما درباره دسیناپس 97به این شناخت دست یافته ایم ودرحال حاضرمشغول طراحی وساخت مولکولی هستیم که ازطریق آن بتوانیم موتورآن یعنی PDZ1راازکار بیندازیم.
دراین صورت امکان تولیدداروهای جدید برای درمان قطعی بیماران قلبی ومغزواعصاب ونیزکمک به معتادان به موادمخدردرترک اعتیادفراهم خواهدشد.
نتایج این مطالعه درنشریه Bioligical chemistry متعلق به جامعه بیوشیمی وزیست شناسی مولکولی امریکا به چاپ رسیده است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات