تبلیغات

آرایش ابرو در 5 مرحله

آرایش ابرو در 5 مرحله
آرایش ابرو در 5 مرحله
 

 
1-ابروها را تا 3 هفته به حال خود رها کنید تا موهای ابرو رشد کنند.

2- طرح و الگوی ابرو خود را با یک مداد ابرو و یا لب ترسیم کنید. سپس درون الگو را با مداد ابرو پر کنید.

نکته: فرم صحیح ابرو زمانی است که ابتدای ابرو با مرکز پره بینی در یک راستا و قوس ابرو بالای 3/1 انتهایی چشم قرار گیرد(A) و از خط فرضی که از قسمت خارجی پره بینی آغاز میگردد و از بخش خارجی چشم عبور میکند نباید ابروبیشتر امتداد یابد(C). همچنین ابتدا و انتهای ابرو تا آنجا که ممکن است باید در یک راستا قرار گیرند.

آرایش ابرو در 5 مرحله

3- موهایی که خارج از خط الگو میباشند را با موچین
و یا بند انداختن بکنید.

4- موهای ابرو را بسمت بالا شانه کرده و موهای بلند
را کوتاه کنید.

5-با مداد ابرو ،درون ابرو و قسمت تحتانی ابرو را بکشید و در آخر با استفاده از ژل ویژه ابرو،فرم ابروها را ثابت کنید.

 
 

a