تبلیغات

تبلیغات

پیشگیری ثانویه

مجموعه : پزشکی و سلامت

پیشگیری ثانویه عبارتست از کاهش پیامدهای شدیدتر بیماری از طریق تشخیص به موقع و درمان. پیشگیری ثانویه را می توان به صورت راه های موجود برای تشخیص اولیه به موقع عفونت یا بیماری و مداخله موثر و قاطع برای بهبود وضع سلامت، چه در سطح فردی و چه اجتماعی تعریف کرد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات