تبلیغات

تبلیغات

نمایش سرعت نور با سریهای عددی ریاضی محض

مجموعه : علمی
بنام خدا

بیان سرعت نور با ریاضیا ت محض

کلید واژه ها : سرعت نور ، ریاضی محض، نمایش عددی ، سریهای ریاضی 

 قالب محتوی: تجمیعی

نویسنده اصلی : دکتر غلامعلی نوری

منبع :سایت تالار بزرگ ایرانیان 

 مقدمه 

دانشمندان بعضی از ثابتهای جهانی را توانسته اند بوسیله ی ریاضیات محض نشان دهند. مثلا عدد پی(….3/14) که به عدد یا ثابت ارشمیدس *معروف است توسط فرمول والیس نشا ن داده شده است** دانشمند دیگری بنام یعقوب برنولی*** نیز عدد e رابا فرمول

e= (1 + 1/n)n

که یک فرمول ریاضی محض است نشان داد با این اوصاف چرا سرعت نور ( ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ متر در ثانیه در خلاء) چنین نباشد؟


به عقیده ی اینجانب سرعت نور را { به عنوان یک ثابت جهانی} نیزمی توان با ریاضیات محض از طریق روابط و معادلات ریاضی خالص ویا سریهای ریاضی نشان داد. اگر چه راهی دراز تا رسیدن به یک تساوی ریاضی جامع الشرایط برای سرعت نور پیش بینی می شوداما شخصا دوست دارم که نتیجه ی زحمات فعلی خود را در ارتباط با این عقیده به اطلاع پژوهشگران برسانم امیدوارم سرآغازی باشد برای رسیدن به یک تساوی ریاضی جامع الشرایط در بیان سرعت نور
پس توجه شما ر ا به تساویهایی که تا به حال بدست آورده ام جلب می کنم .

بیان سرعت نور با ریاضیّات محض:

1-در اولین تساوی  زیبا ،همانطوریکه می بینید ارقام سرعت دقیق نور در خلاء را( ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ متر در ثانیه)  اگر در هم ضرب کنیم حاصل را می توان با فاکتوریل نشان داد


9×!9=81×!8 = 8×5×4×2×9×7×9×9×2

 

2- در تساوی دوم از توان سوم اعداد برای نمایش سرعت نوراستفاده شده است.

C=۶۷۰^۳-۹۹^۳-۶^۳-۳^۳

۳- تساوی زیبای سوم با زحمت بیشتری بدست آمده است.در اینجا از توانهای ۲ استفاده شده است.از اولین عددتوان ۲ داخل پرانتزها به ترتیب ۴ بعد ۶ وبعد ۸ کم شده است.

(17^2 +18^2 +19^2 +20^2 )+(22^2 23^24+2^2)+28^2=C

(1^2 +3^2 +6^2 )+(11^2 +12^2 +13^2 +14^2 )+


امید وارم که دانش پژوهان این راه را ادامه داده و تساویهای جالب وکامل تری

ارائه دهند!!
 
 

تبلیغات