تبلیغات

تبلیغات

ابداع Microsoft – دریافت میل با پا

مجموعه : دانش و فناوری
ابداع Microsoft – دریافت میل با پا
Microsoft برای مبارزه با ازدیاد وزن امریكائیها و همچنین برای جلوگیری از بیماریهای پنجه و مچ دست به دلیل استفاده از موشStepMail ویاStepUI را ابداع كرده.
StepMail به صورت فرش كوچكی میباشد كه روی زمین پهن كرده و برای استفاده از ان پاها به كار گرفته میشوند. اما كاربرد ان به دلیل داشتن فقط چند تكمه محدودتر از موش میباشد.
به جای Screen كامپیوتر نیز از یك Screen دیواری استفاده میشود.
بنا به گفته محققان Microsoft استفاده از StepUI تا 19 در صد خطر بیماریهای قلب و عروق را كاهش میدهد.
 

 

ابداع Microsoft - دریافت میل با پا

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات