تبلیغات

تبلیغات

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسرگفتگوی خواندنی یک پدر و پسر
امیر المومنین علیه السلام : فرزندم درستی چیست ؟

حسن بن علی علیه السلام: پدر, درستی, از میان برداشتن بدی ها به وسیله ی نیكی هاست .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– شرف چیست ؟
نیكی كردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– جوانمردی چیست ؟
پاكدامن بودن …
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– پستی چیست ؟
به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندك چیزی دریغ ورزیدن .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– كرم چیست ؟
بخشیدن قبل از خواستن …
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر
– فرومایگی چیست ؟
راحت خود را خواستن و به همسر بی اعتنایی كردن .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– جود چیست ؟
بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– بخل چیست ؟
آنچه كه داری را شرافت(خود) پنداری و آنچه كه انفاق می كنی را تلف شده بدانی.

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– برادری چیست ؟
وفاداری در سختی و آسایش.
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– ترس چیست ؟
دلیری بر دوست و گریز از دشمن .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– غنیمت چیست ؟
گرایش به تقوا و پارسایی در دنیا , كه نیكو غنیمتی است .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– بردباری چیست ؟
خشم را فرو خوردن و خویشتن دار بودن .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– بی نیازی چیست ؟
دلخوش بودن به قسمت الهی , اگر چه اندك باشد

– فقر چیست ؟
حریص بودن بر هر چیزی …
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– ذلت چیست ؟
وحشت از حقیقت و راستی …
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– رنج بیهوده چیست ؟
سخن گفتن در باره ی چیزی كه به دردت نمی خورد .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– بزرگواری چیست ؟
در عین تنگدستی بخشیدن و گذشت از بدی ها .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– خردمندی چیست ؟
حفظ آن چیزی كه به تو سپرده شده …
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– بلند مرتبگی چیست ؟
انجام زیبایی ها و دوری از زشتی ها .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر
– دوراندیشی چیست ؟
بسیار بردبار بودن و با نزدیكان با نرمی رفتار كردن .
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– سفاهت چیست ؟
پیروی از فرو مایگان و همنشینی با گمراهان …
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– محرومیت چیست ؟
از دست دادن بهره ای كه به تو داده شده است …
گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر– نادانی چیست ؟
شتاب در دستیابی به فرصت ها قبل از این كه امكان پذیر باشد و نیز خودداری از پاسخ گویی(نسبت به آنچه می دانی) و چه نیكو یاوری است سكوت در بسیاری از مواقع, هر چند كه سخنور باشی.

برگرفته از: تحف العقول؛ صفحه ۲۲۵

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات