تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)

مجموعه : گالری عکس روز
1925 Television is Invented

تلویزیون اختراع می شود

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)
 


 

   

 

 

 

1929 On With the Show – first 100% color, 100% sound movie

"On With The Show" – اولین فیلم 100% رنگی، 100% مصوت

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)

 


 

   

 

 

 

1930 The First Full Length Color/Sound Cartoon Appears

اولین کارتون تمام رنگی/مصوت ظاهر می شود


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)

 


 

   

 

 

 

1930 Mohandas Gandhi Leads Satyagraha Movement in India

موهانداس گاندی حرکت ساتیاگراها در هند را رهبری می کند

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)
 


 

   

 

 

 

1931 Empire State Building Opens

عمارت "Empire State" گشوده می شود

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)
 


 

   

 

 

 

1939 World War II Begins

جنگ جهانی دوم شروع می شود

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)

 

   

 

 

 

1944 Colossus – First Fully Electronic Computer

کلوسوس – اولین رایانه تمام الکترونیکی

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)
 


 

   

پنج شنبه 18/6/1389-0:13
تاریخ
وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000
 
البته نه همشون
 
 

 

 

1901 Australia Federates

اتحادیه استرالیا تشکیل می شود

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)
 


 

   

 

1903 Man Flies

انسان پرواز می کند


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)

 


 

   

 

1905 The Theory of Relativity is Proposed

تئوری نسبیت مطرح می شود


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)
 


 

   

 

1912 RMS Titanic Sinks

تایتانیک غرق می شود
وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)

 

1917 Bolshevik Revolution – Communist Russia is born

انقلاب بولشویک – روسیه کمونیست متولد می شود

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)

 

 

 

1914 World War I Begins

جنگ جهانی اول شروع می شود

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)

 

   

 

1920 Prohibition Begins

تحریم شروع می شود


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)
 

   

 

1922 Tomb of Tutankhamen is Found

مقبره توتانخام (از فراعنه مصر) پیدا می شود

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (3)

 
 

تبلیغات