تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

بازهم جمعه

مجموعه : فرهنگ و هنر

باز هم جمعه شد و غصّه ی من تازه شده                     
درد این بی خبری بی حد و اندازه  شده
باز هم جمعه شد و چشم به ره مانده شدم                     
باز از دوری تو خسته و درمانده شدم
باز هم جمعه شد و از تو خبر نشنیدم                           
باز از بی خبری های دلــــم  نالــیدم
باز هم درد فراقـت   کـمرم را خم  کرد                        
باز  دوری  تو چشمان مرا پر نم  کرد
باز  هم جمعه شد و
چشم به در منتظرم                       
شاید  آورد صبا از مه رویت  خبرم

                           سمیه ثابت قدم

 
a