تبلیغات

تبلیغات

اولین آینه متحرک چوبی دنیا ( عکس)

اولین آینه متحرک چوبی دنیا ( عکس)

 
این آینه چوبی توسط Daniel Rozen با کنار هم گذاشتن 830 تکه چوب کوچک
ساخته شده. هر تکه چوب با یک موتور کوچک کنترل می شود.
یک دوربین مخفی تصویر شیء جلوی آینه را به کامپیوتر منتقل کرده
و کامپیوتر با تغییر وضعیت تکه های چوب تصویر مورد نظر را تولید می کند!

اولین آینه متحرک چوبی دنیا ( عکس)

اولین آینه متحرک چوبی دنیا ( عکس)

اولین آینه متحرک چوبی دنیا ( عکس)

اولین آینه متحرک چوبی دنیا ( عکس)

اولین آینه متحرک چوبی دنیا ( عکس)

 

اولین آینه متحرک چوبی دنیا ( عکس)

اولین آینه متحرک چوبی دنیا ( عکس)

اولین آینه متحرک چوبی دنیا ( عکس)

تبلیغات