تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

کفش نایک یا پخش موسیقی

مجموعه : دانش و فناوری
کفش نایک  یا پخش موسیقی

کفش نایک  یا پخش موسیقی

دو نفر با استعداد موسیقی  ژاپنی ،که مأموریت یافته بودند از نایک برای زندگی استفاده می کنند انجام یک ترانه با استفاده از انعطاف پذیری در حال اجرا کفش ها به عنوان ابزار.

 

  شتاب سنج و سنسورهابه کفش های تعامل افزوده شد.

کفش نایک  یا پخش موسیقی

کفش نایک  یا پخش موسیقی

کفش نایک  یا پخش موسیقی

کفش نایک  یا پخش موسیقی

کفش نایک  یا پخش موسیقی

کفش نایک  یا پخش موسیقی

تبلیغات