تبلیغات

تبلیغات

تصاویرنامزدی محمدرضا……!؟

تصاویرنامزدی محمدرضا……!؟


 

فرح دیبا در دوران نامزدی با محمدرضا پهلوی.

تصاویرنامزدی محمدرضا......!؟

 

فرح دیبا به همراه محمدعلی قطبی و غلامعلی سیف ناصری هنگام عزیمت به دربار و دیدار با محمدرضا پهلوی برای اولین بار.

تصاویرنامزدی محمدرضا......!؟

 

فرح دیبا در منزل دایی خود محمدعلی قطبی هنگام عزیمت به دربار و دیدار با محمدرضا پهلوی برای اولین بار.

تصاویرنامزدی محمدرضا......!؟

 

فرح دیبا در ایام نامزدی با محمدرضا پهلوی در اپرای پاریس.

تصاویرنامزدی محمدرضا......!؟

 

فرح دیبا به هنگام خرید لباس نامزدی در پاریس.

تصاویرنامزدی محمدرضا......!؟

 

فرح دیبا به هنگام بازگشت به ایران پس از خرید لباس نامزدی ار پاریس 1. فرح دیبا 2. ابوالفتح آتابای 3. فریده دیبا 4. لوئیز قطبی 5. محمدعلی قطبی.

تصاویرنامزدی محمدرضا......!؟

 

مصاحبه خبرنگار مجله اطلاعات بانوان با فرح دیبا در دوران نامزدی (15/9/1338)

تصاویرنامزدی محمدرضا......!؟

 

عزیمت فرح دیبا به كاخ مرمر برای شركت در مراسم جشن نامزدی با محمدرضا پهلوی از راست: اردشیر زاهدی، فرح دیبا و فریده دیبا.

تصاویرنامزدی محمدرضا......!؟

 

فرح دیبا در منزل محمدعلی قطبی.

تصاویرنامزدی محمدرضا......!؟

 

فرح دیبا به اتفاق چند تن از بستگان خود در حال مطالعه اخبار منتشره در نشریات درخصوص نامزدی وی با محمدرضا پهلوی از راست : 2. لوئیز قطبی 3. فرح دیبا 4. محمدعلی قطبی.

تصاویرنامزدی محمدرضا......!؟

 

جشن نامزدی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در كاخ مرمر.

a