تبلیغات

تبلیغات

چرا حلقه ازدواج باید در انگشت چهارم باشد!!!

چرا حلقه ازدواج باید در انگشت چهارم باشد!!!

چرا حلقه ازدواج باید در انگشت چهارم باشد!!!

1. ابتدا كف دو دستتان را روبروی هم قرار دهید و دو انگشت میانی
دست های چپ و راستتان را پشت به پشت هم بچسبانید.
2. چهار انگشت باقی مانده را از نوك آنها به هم متصل كنید
3. به این ترتیب تمامی پنج انگشت به قرینه شان در دست دیگر متصل هستند .
4. سعی كنید انگشتان شصت را از هم جدا كنید.
انگشت شصت نمایانگر والدین است.
انگشت های شصت می توانند از هم جدا شوند زیرا تمام انسان ها روزی می میرند .
به این صورت والدین ما روزی ما را ترك خواهند كرد.
5. لطفا مجددا انگشت های شصت را به هم متصل كنید .
سپس سعی كنید انگشت های دوم را از هم جدا نمائید.
انگشت دوم (انگشت اشاره ) نمایانگر خواهران و برادران هستند.
آنها هم برای خودشان همسر و فرزندانی دارند .
این هم دلیلی است كه انها ما را ترك كنند.

6. اكنون انگشت های اشاره را روی هم بگذارید و انگشت های كوچك را از
هم جدا كنید. انگشت كوچك نماد فرزندان شما است.
دیر یا زود آنها ما را ترك می كنند تا به دنبال زندگی خودشان بروند.


7. انگشت های كوچك را هم به روی هم بگذارید. سعی كنید انگشت های چهارم
(همان ها كه در آن حلقه ازدواج را قرار می دهیم) را از هم باز كنید.
احتمالا متعجب خواهید شد كه می بینید به هیچ عنوان نمی توانید آنها را از هم باز كنید.
به این دلیل كه آنها نماد زن و شوهرهای عاشق هستند كه برای تمام عمر با هم
می مانند. عشق های واقعی همیشه و همه جا به هم متصل باقی می مانند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات