تبلیغات

تبلیغات

توصیه های مفید در زندگی

توصیه های مفید در زندگی

 

Three things in life that, once gone, never come back

 

 

Time

 

 

Words

 

 

Opportunity

 

 
سه چیز در زندگی که بگذرد و هرگز بر نمیگردد:

 
زمان

 
واژه ها

 
فرصت

 

Three things in life that may never be lost

 

Peace

 

 

Hope

 

 

Honesty

 

 
سه چیز در زندگی که هیچ وقت از بین نمی رود:

 
صلح

 
امید

 
صداقت

 

Three things in life that are most valuable    

 

Love

 

 

Self – Confidence

 

 

Friends

 

 
سه چیز که در زندگی بسیار ارزشمند هستند:

 
عشق

 
اعتماد به نفس

 
دوستان

 

Three things in life that are never certain

 

Dreams

 

 

Success

 

 

Fortune

 

 
سه چیز که هیچ وقت قطعی نیستند:

 
رویاها

 
موفقیت

 
آینده

 

Three things that make a man/woman

 
Hard work

 

Sincerity

 

 

Commitment

 

 
سه چیز که زن / مرد را می سازد:

 
زحمت

 
درستی

 
تعهد

 

Three things in life that can destroy a man/woman

 

Alcohol

 

 

Pride

 

 

Anger

 

 
سه چیز که زن / مرد را نابود می کند:

 
الکل

 
غرور

 
عصبانیت

 

Three things in life that, once lost, hard to build-up

 

Respect

 

 

Trust

 

 

Friends

 

 
سه چیز که هنگامیکه از بین رفت سخت افزایش میابد:

 
احترام

 
اعتماد

 
دوستان

 

Three things in life that never fail

 

True Love

 

 

Determination

 

 

Belief

 

 
سه چیز که هرگز شکست نمی خورد:

 
عشق حقیقی

اراده
                                                             اعتقاد
 

تبلیغات