تبلیغات

تبلیغات

فال روز : 15 خرداد 1388

بره : 1 فروردین – 31 فروردین
برخوردهای تو در تغییر دیدگاههای اطرافیان چندان كار ساز نیست شاید در كنار این رفتارها باید تدابیر دیگری اندیشید به هر حال نباید نا امید شد و همچنان كوشش كرد. 

گاو : 1 اردیبهشت – 31 اردیبهشت
 به خود اعتماد و اطمینان داشته باش و مطمئن باش دیگران چندان كارآیی و توانایی نسبت به تو ندارندپس با تكیه بر اندیشه های خود این موانع را یكی پس از دیگری از سر راه بردار.  

دوقلوها : 1 خرداد – 31 خرداد
طرحی یا برنامه ای بزرگ در راه است و از تو میطلبد تا با تمام توان در آن مشاركت نمایی همكاری را باید ابتدا با خوش بینی شروع كرد و بیهوده نگران و مشوش نبود.

خرچنگ : 1 تیر – 31 تیر
مساله ای بغرنج و پیچیده بود كه مدتها پیش تو را آزار میداد به یاری خدا این مشكل در حال حل شدن است سعی كن روحیه ی خود را تقویت و برای آینده ای بهتر برنامه ریزی كنی.

شیر : 1 مرداد – 31 مرداد
 می گویند جلوی ضرر را از هر جا كه بگیری فایده است پرهیز از بعضی از ولخرجیها و یا ترك برنامه هایی كه سرانجام موفقیت آمیزی ندارد تو را از افتادن در مشكلاتی تازه مصون میدارد.

سنبله : 1 شهریور – 31 شهریور
تو از امكانات و توانمندیهای خوبی برخورداری اما از این امكانات به بهترین شكل استفاده نمیكنی در نتیجه رقیبان طمع كرده و در بسیاری از موارد از تو سبقت میگیرند به جای انتقاد از دیگران از خود انتقاد كن.

ترازو : 1 مهر – 30 مهر
پس از گذر از این مرحله ی سخت و دشوار اكنون میتوانی نفس راحتی بكشی در مورد نتایج كار باید بیشتر توكل بر خدا كرد و منتظر ماند امید است كه پیروزی از آن تو باشد.

عقرب : 1 آبان – 30 آبان
وقتی فكری خوب در ذهن پخته شد و طی مشورت با دیگران به درستی آن یقین پیدا كردی بلافاصله باید به آن عمل كرد هر فكری در عمل میتواند تصحیح شده و سر انجام تو را به موفقیت برساند.

کمان : 1 آذر – 30 آذر
بهتر است خوب در این باره اندیشه و تامل كنی پیش از هر گونه اظهار نظر یا ارائه ی طرحی و برنامه ای باید درباره ی این موضوع خوب اندیشید زیرا هر چه باشد با سرنوشت تو سرو كار داشته و تعیین كننده خواهد بود

بز : 1 دی – 30 دی
درست است كه در ریسك كردن تو به اندازه ی كافی شجاعت داری اما نباید تحت تاثیر بعضی از دوستان قرار گرفته و این شجاعت را به مرز بی پروایی و بی باكی برسانی زیرا در آن صورت خطرناك خواهد بود.

ظرف آب : 1 بهمن – 30 بهمن
تو میكوشی تا با دادن یك مرخصی به همسر او را به آرامش و استراحت دعوت كنی اما او نمیپذیرد زیرا به نظر میرسد او آینده ها را دیده و از این بابت احساس مسئولیت بیشتری میكند.

ماهی : 1 اسفند – 30 اسفند
اگر بیاموزی كه چگونه باید دل رفیق دوست و یا همسر خود را بدست آوری بقیه ی مشكلات به مرور حل خواهد شد عشق قدرتی لایزال و بی انتها دارد  و با كمك آن میتوان بسیاری از درهای بسته را باز كرد.

تبلیغات