تبلیغات

تبلیغات

برخورد بسیار شدید هندوانه با صورت یک زن (عکس متحرک)

برخورد بسیار شدید هندوانه با صورت یک زن (عکس متحرک)
به صورت این خانم دقت کنید که چگونه هندونه به صورت او برخورد میکند و میترکد!! در واقع او میخواست هندوانه را به سمت دیگری شلیک کند اما هندوانه در دستگاه گیر کرده و به سمت وی برمیگردد و با قدرت فراوان به صورتش برخورد می کند!!

برخورد بسیار شدید هندوانه با صورت یک زن (عکس متحرک)

 

تبلیغات