تبلیغات

تبلیغات

مهـــمان حبیــــب خداســت ( + عکس)

مجموعه : مجله خبری
مهـــمان حبیــــب خداســت ( + عکس)
 
شمــــــــــا بیـــــا و قضیـــــــه خمـــــــپاره 60 داخـــــــل بـــــــازوی

رزمـــــــنده دوران دفاع مقدس را برای جوانان امـــــــروز تـــــــوجیه کـــــــن .

کســـــــی قـــــــبول نمـــــــیکند تـــــــیری کـــــــه با صـــــــدای

سوتـــــــش هـــــــمه ، سنـــــــگر میگـــــــیرند صـــــــاف بیاید و بخورد به

بـــــــازوی رزمنـــــــده و ایـــــــشان تنها لبخند بزند و بگویـــــــد:

"مهـــــــمان حبیـــــــب خداســـــــت حتـــــــی اگـــــــر خمپاره 60 باشد!!!! "

 

مهـــمان حبیــــب خداســت ( + عکس)
 

مهـــمان حبیــــب خداســت ( + عکس)

 

در جبهه‌های جنگ اتفاقات و وقایع غیره منتظره‌ای رخ می‌داد.

جالب‌تر از این اتفاقات، طاقت و روحیه بالای رزمندگان بود.

چه كسی به غیر از رزمندگان اسلام می‌توانند خمپاره 60 را در بازوی خود تحمل كرده و از آن استقبال كنند.

حال شما بیا و قضیه خمپاره 60 داخل بازوی رزمنده دوران دفاع مقدس را برای جوانان امروز توجیه کن.

تا سند تصویری نشان ندهی کسی قبول نمی‌کند تیری که با صدایش همه سنگر می‌گیرند صاف به درون بازوی رزمنده مازندرانی میرود و ایشان تنها لبخند می‌زند و می‌گوید مهمان حبیب خداست حتی اگر خمپاره 60 باشد.

 

تبلیغات