تبلیغات

تبلیغات

صدای پای توست (+عکس)

مجموعه : عاشقانه
صدای پای توست (+عکس)

 

 

بــــرای دیـــدن کســـی
کـــه عمـــریست دوســـتت دارد!

 

صدای قلب نیست

 

صدای پای توست!

 

که شب ها در سینه ام میدوی!

 

کافیست کمی خسته شوی،

 

کافیست بایستی…

گروس عبدالملکیان


 صدای پای توست (+عکس)

عشق نوشت

بزرگـــــراه هــــای مهنــــدسی ســاز
مـــا را بـــه هــــم نمـــیرسانند
عـــشـــق بـــا قـــوانین بیگانــــه اســـت
از بیـــراهه ها بیــــا
بــــرای دیـــدن کســـی
کـــه عمـــریست دوســـتت دارد!

 

تبلیغات