تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از زنان و انتخابات پارلمانی عراق

تصاویری از  زنان و انتخابات پارلمانی عراق
 
رای دهندگان  در عراق در برگ رای می بایست نام فهرست یا ائتلاف مورد نظر خود را بنویسند و نام هیچ کاندیدایی نوشته نمی شود.
 
زنان در انتخابات پارلمانی عراق حضور پررنگی دارند. براساس قانون، حداقل 25 درصد از کرسی های پارلمان در اختیار زنان قرار می گیرد حتی اگر آنها نتوانند نسبت رای لازم برای ورود به پارلمان را کسب کنند. همچنین تمامی فهرست ها و ائتلاف های انتخاباتی نیز باید حداقل 25 درصد از اعضای خود را به زنان اختصاص دهند.
رای دهندگان  در عراق در برگ رای می بایست نام فهرست یا ائتلاف مورد نظر خود را بنویسند و نام هیچ کاندیدایی نوشته نمی شود.
 
 
 
 
 

تبلیغات