تبلیغات

تبلیغات

معبدی که بزرگترین توده آجری جهان است ( تصاوریر)

معبدی که بزرگترین توده آجری جهان است  ( تصاوریر)
 
زنگ ناقوس این معبد از لحاظ بزرگی دومین زنگ جهان است.
 
این معبد واقع در شهر مینگ، قدمت تاریخی این معبد به سال 1790 و ارتفاع این معبد به 150 متر نیز می رسد. زنگ ناقوس این معبد از لحاظ بزرگی دومین زنگ جهان است.

 

 
 
 

تبلیغات