تبلیغات

تبلیغات

آشنایی با علوم حدیث

مجموعه : دینی
كدام حدیث "حَسَن" است؟

در مبحث شناسایی احادیث امامان معصوم و دسته بندی و نام گذاری آنها بر اساس میزان اعتبارشان تا بدانجا پیش رفتیم كه بعد از بیان ملاكهای ارزشگذاری و سنجش اعتباری روایت، اولین مرتبه ی آن كه همان حدیث صیح بود را معرفی و بیان كردیم.

اكنون و در این بحث به بیان و بررسی مرتبه ی دوم می پردازیم.

متخصصان فن رتبه ی دوم از اعتبار را "حسن" نامیده اند و در توضیح آن آورده اند كه:

روایت «حَسَن» ، حدیثى است كه:

1- سلسله سند آن متصل بوده

2- راویانش: الف- دوازده امامى، ب- ممدوح‏ باشند، البته به مدحى كه به حدّ وثاقت نرسیده است.

باید توجه داشت كه اگر بعضى از راویان در سلسله سند روایتی چنین باشند -یعنی در حد وثاقت در موردشان مدحی نشده باشد-، هرچند مابقى آنان دارای خصوصیاتی، چون خصوصیات رجالِ "حدیثِ صحیح" باشند، به آن روایت نیز حسن گفته مى‏شود، زیرا نتیجه تابع اَخسّ رجال است (1). از این جهت، حدیث حسن از نظر اعتبار پس از روایت صحیح قرار دارد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات