تبلیغات

تبلیغات

عزل احمدشاه از فرماندهی کل قوا

مجموعه : تاریخ ایران
25 بهمن 1303 با تصمیم مجلس شورای ملی احمدشاه قاجار از فرماندهی کل قوا معزول و این سمت به رضاخان محول شد.
پیشینه : در سال 1919 میلادی قرارداد وثوق الدوله کاکس با مخالفت احمدشاه قاجار روبه رو شد. انگلیسی ها برای تثبیت این معاهده به تایید احمدشاه بسیار نیاز داشتند و از راههای مختلف کوشیدند او را به میدان آورند ولی شاه زیر بار نرفت.
انگلستان که طاقت ادامه این وضعیت را نداشت درصدد برآمد با انقراض قاجاریه ، سلسله ای را روی کار آورد که از آن امپراطوری اطاعت کامل داشته باشد. برای این منظور به اردشیر ریپورتر ، سرجاسوس خود در ایران دستور دادند که قزاقی مناسب را به آنها معرفی کند. اردشیر از محفل بهائیان کمک خواست.
حبیب الله عین الملک هویدا از جانب محفل رضاخان را معرفی کرد. او بعدها مزد خویش را گرفت و پسرش امیرعباس هویدا سالها نخست وزیر ایران شد و محفل بهائیان نیز با این انتخاب ، در آن رژیم از قدرتی بسیار برخوردار شدند. رضاخان با حمایت انگلیس در سوم اسفند 1299 تهران را به اشغال درآورد و مدتی بعد مهمترین پست نظامی را که فرماندهی کل قوا بود ، در دست گرفت.
 
 
 

تبلیغات