تبلیغات

تبلیغات

ماجرای اعداد زوج و فرد در قرآن مجید

مجموعه : دینی
قرآن کریم اعجاز بیکران است که ویژگیهای بینظیر و اثبات شدهای دارد اما گاه مطالبی طرح میشود که چندان قابل اعتماد نیست مانند اعجاز عددی که با وجود تناسب تکرار واژه در قرآنچندان قابل اتکا نیست و دفتر آیتالله مکارم شیرازی نیز بر این مورد تأکید کرده است .
سید مرتضی علوی نویسنده کتاب ریاضیات و قرآن در گفتگو با مهر در رابطه با اعجاز عددی قرآن اظهار داشت: در مورد اینکه اصل پیدایش اعجاز قرآن و مطرح شدن این بحث از چه زمانی آغاز شده است اطلاعات دقیقی وجود ندارد. قرآن در ابعاد مختلفی چون بیان، اخبار از غیب و اعجاز در عدم اختلاف دارای اعجاز است و اعجاز عددی از جمله اعجازهایی است که اخیرا در رابطه با قرآن مطرح شده است.
وی در رابطه با پیشینه تاریخی اعجاز عددی قرآن گفت: برخی صاحبنظران در چند دهه اخیر بعد دیگری برای اعجاز قرآن بیان کرده و اعتقاد دارند یک نظم ریاضی خاصی در قرآن حاکم است. اولین کسی که این ادعا را مطرح کرده دانشمندی به نام دکتر رشاد خلیفه است. این فرد ادعا کرده است که یک نظام ریاضی خاصی در قرآن مطرح است و در همین راستا از حروف مقطعه آغاز کرده و گفته است که این حروف دارای اعجاز عددی هستند. این بحث دارای چند بعد است که جدا از حروف مقطعه اعجاز عدد 19 را هم در بر می گیرد. در این میان اعجاز زوج و فرد، اعجاز عدد هفت و اعجاز تناسب تکرار واژگان نیز مطرح شده است.

ماجرای اعداد زوج و فرد

علوی گفت: اعجاز زوج و فرد از سوی کورش جم نشان براساس آیه ای در قرآن که خداوند در آن به زوج و فرد سوگند یاد کرده گفته است که باید نظام خاصی مبنی بر زوج و فرد در قرآن باشد. وی گفته است قرآن دارای 114 سوره است و هر سوره علاوه بر اسم دارای شماره، ردیف و تعداد آیه است. بنابراین سوره فاتحه دارای شماره ردیف یک و هفت آیه است.
وی افزود: تمام این شماره ردیف و تعداد آیات را با هم جمع کرده و گفته است اگر تعداد آیات 114 سوره را با هم جمع کنیم رقم 6236 به دست می آید و اگر شماره ردیف سوره های قرآن را باهم جمع کنیم رقم 6555 به دست می آید و در ادامه یادآور شده است که اگر شماره ردیف هر سوره را با تعداد آن جمع کنیم یک جدول زوج و یک جدول فرد به دست می آوریم که هرکدام دارای 57 سوره است. در هرکدام از این دو جدول 57 سوره وجود دارد که جمع آیات آن زوج و 57 سوره که جمع آیات آن فرد می شود مشاهده خواهد شد. از این رقم 57، 30 سوره دارای تعداد آیات زوج و 27 سوره با تعداد آیات فرد.
نویسنده کتاب ریاضیات و قرآن اظهار داشت: واقعیت این است که اعجازی به نام اعجاز زوج و فرد وجود ندارد. این تعداد آیات با شماره ردیف سوره جمع شده عددی به دست آمده و نوعی این عملیات انجام شده تا نظم خاصی از آن حاصل شود اما واقعیت این است که چنین اعجازی وجود ندارد.

تناسب تکرار واژه ها

وی تأکید کرد: تناسب تکرار واژه ها در قرآن امری است که در رابطه با اعجاز عددی می تواند تاحدی روی آن حساب کرد، چرا که تا 70 درصد صحت دارد. تناسب تکرار واژه ها عبارت است از تکرار کلماتی که به نوعی به هم مربوط هستند در قرآن یکسان بوده است. برای مثال تعداد واژه دنیا با مشتقاتش و آخرت با مشتقاتش در قرآن هر کدام 115 بار تکرار شده است. واژه حیات و موت هرکدام 145 بار تکرار شده است.

اعجاز عدد 7

سید مرتضی علوی در رابطه با اعجاز عدد 7 نیز اظهار داشت: این ادعا از روی این آیه مطرح شده است که خداوند هفت آسمان و زمین آفرید. در این ادعا گفته شده است که "بسم" دارای سه حرف است، "الله" دارای چهار حرف ، "رحمان" شش حرف و "رحیم" نیز شش حرف دارند، بنابراین عدد به دست آمده 6643 است که مضرب عدد هفت است یعنی هفت ضرب در 949 مساوی می شود با 6643.
وی در ادامه توضیح اعجاز عدد هفت افزود: این مسئله از سوی عبد الدائم الکحیل مطرح شده است که در کتاب خود از 6236 آیه قرآن دست کم 50 آیه پیدا کرده است و کلمات آن را به تفکیک داخل یک جدول قرار داده و نتیجه گیری کرده است از این آیات عددی به دست می آید که مضربی از عدد هفت است.
علوی گفت: اگر این جدول به دقت مورد بررسی قرار گیرد مشخص می شود که برای مثال در یک آیه کتاب با الف آمده چرا که یک عدد کم بوده است، اما در یک آیه دیگر کتاب به صورت "کتب" نوشته شده است چرا که برای رسیدن به عددی از مضربهای هفت یک عدد زیاد بوده است. این در حالی است که این اعجاز دارای اشکالات زیادی است.
وی با اشاره به اینکه ادعای اعجاز عددی از سوی رشاد خلیفه مطرح شده و این فرد پیرو فرقه بابیت است، فرقه ای که عدد 19 را مقدس می دانند گفت: تقدس عدد 19 در فرقه بابیت به نوعی است که سال بابی دارای 19 ماه است و هر ماه دارای 19 روز است. اصل طرح ریزی این ادعا براساس عدد 19 بوده است و پس از که متوجه شدند این قانون عدد 19 در تمام موارد صحت ندارند مدعی شدند که قرآن تحریف شده است.
سید مرتضی علوی یادآورشد: در رابطه با اعجاز تکرار واژگان هم باید گفت گاهی یک واژه خاص را با مشتقات آن حساب و واژه دیگری را بدون مشتقات ارائه کرده اند. این اعجاز عددی را 100 درصد نمی توان رد کرد اما در موارد ادعا شده به ندرت می توان صحت این موارد را پذیرفت، تنها در رابطه با تناسب تکرار واژگان در قرآن می توان گفت تا حد زیادی درست است؛ اما حروف مقطعه، عدد 19 و عدد 7 تا 90 درصد به نوعی مطرح شده که نتیجه نظر طراحان باشد.

اتکای اعجاز عددی به رسم الخط

نویسنده کتاب قرآن و ریاضیات اظهار داشت: یکی از اشکالات عمده ای که به اعجاز عددی قرآن وارد شده این است که این ادعاها در رابطه با رسم الخط فعلی قرآن صورت گرفته ، درحالی آن چیزی که مطرح است نوع تلفظ آن است چرا که قرآن از زمانی که به نگارش در آمده تا امروز یکسان تلفظ شده است اما رسم الخط آن متحول شده است. امروز الف زینت به واژه ها اضافه شده و حروف زیادی اضافه شده است اگر بحث اعجاز برپایه آنچه تلفظ می شود مطرح شود قابل بررسی است اما این رسم الخط ممکن است در آینده نیز تغییر کند.

استفتاء از دفتر آیت الله مکارم شیرازی

دفتر آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام در پاسخ به استفتای مهر در این مورد اعلام کرده است : "روی این مسائل به عنوان یک دلیل نمیتوان تکیه کرد".

 

تبلیغات