تبلیغات

تبلیغات

گزارشی تصویری از افزایش آنتن های ماهواره 2

مجموعه : گالری عکس روز
گزارشی تصویری از افزایش آنتن های ماهواره 2
با وجود کوششهای متعدد ، روند استفاده از ابزار دریافت سیگنالهای ماهواره ای افزایش یافته و پشت بامهای شهروندان به تسخیر این فناوری رمز آلود در می آیند. در این میانه که هنوز برخی از مسئولین فرهنگی نمی دانند ماهواره فرصت است یا تهدید ؛ بدیهی است که روش های مقطعی هم برای رهاندن نهاد مقدس خانواده از تهدیدها و در عین حال تمهید استفاده صحیح از فرصت های این پدیده تکنولوژیک اثر بخش نمی شود…
http://www.taknaz.ir/ax1/207/17.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/18.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/19.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/20.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/21.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/22.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/23.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/24.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/25.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/26.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/27.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/28.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/29.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/30.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/31.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/207/32.jpg

تبلیغات