تبلیغات

تبلیغات

آثار مشروبات الكلی بر مغز و فواید پرهیز طولانی در رفع اختلالات عصبی

مجموعه : پزشکی و سلامت
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس از استنفورد، محققان دانشكده پزشكی دانشگاه "استنفورد" اقدام به انجام ارزیابی های عصبی روانی بر روی ‪96 شركت كننده كردند. محققان این افراد را به دو گروه تقسیم كردند. در گروه اول ‪ 48 فرد نوشیدن الكل را برای مدت طولانی كنار گذاشته بودند و در گروه دوم كه گروه شاهد نامیده می شد ‪ 48 فرد هم سن گروه اول اصلا الكل مصرف نمی كردند.
افراد گروه اول برای مدت شش ماه تا ‪ 13 سال از مصرف این ماده پرهیز كردند كه بطور میانگین ‪ 6/7 سال است.
عملكرد این افراد در ‪ 9 زمینه انعطاف پذیری ادراكی، توجه، حافظه فعال شنوایی، حافظه آنی ، حافظه تاخیری، عملكرد روانی حركتی، زمان واكنش، پردازش فضایی و مهارت های زبانی ارزیابی شد.

"جرج فین" نویسنده این مطالعه گفت: توانایی های ادراكی و ذهنی الكلی های میانسال كه به مدت شش ماه تا ‪ 13 سال نوشیدن الكل را كنار گذاشته اند با هم سالان و هم جنسان غیرالكلی بجز در توانایی پردازش فضایی تفاوتی نداشت.
وی افزود: عملكردهای حافظه كوتاه مدت و بلند مدت، برنامه ریزی، فراگیری، درك مطلب و غیره از جمله مواردی هستند كه با كنار گذاشتن نوشیدن الكل بهبود یافتند.

به عبارت دیگر، این افراد می توانند از یك خانه، كار و زندگی اجتماعی طبیعی برخوردار شوند و باید بتوانند عملكرد ادراكی طبیعی داشته باشند.

این یافته ها در شماره سپتامبر مجله "‪& Experimental Research ‪ "Alcoholism Clinical منتشر شده است

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات