تبلیغات

تبلیغات

در هر حال …

مجموعه : فرهنگ و هنر
در هر حال …
 
مردم اغلب غیر منطقی، خود محور، و متعصب هستند،

در هر حال آن ها را ببخش!

اگر مهربان باشی مردم تو را متهم می کنند که پشت این مهربانی ها،

هدف های خود خواهانه پنهان شده است،

در هر حال، مهربان باش!

اگر موفق شوی، دوستان دروغین و دشمنان واقعی به دست خواهی آورد،

در هر حال، موفق شو!

اگر صادق و صریح باشی، ممکن است تو را فریب دهند،

در هر حال، صادق و صریح باش !

چبزی را که برای ساختنش سال ها تلاش کرده ای می توانند در یک شب نابود کنند،

در هر حال، تو بساز!

اگر آرامش و خوشبختی را بیابی مورد حسد واقع می شوی،

در هر حال، به دنبال خوشبختی باش!

کار خوب امروز تو را، اغلب افراد فردا فراموش می کنند،

در هر حال، تو کار خوبت را انجام بده !

بهترین هایت را به دنیا بده و این ممکن است هرگز کافی نباشد،

در هر حال، تو بهترین هایت را به دنیا بده!

می دونی …

در آخر، هر چی بوده بین تو و خداست،

در هر حال، هیچ کدوم بین تو وآن ها نبوده !

 

تبلیغات